خانه > آسایشِ دو گیتی > آسایش ِ دو گیتی

آسایش ِ دو گیتی

13  آبان 88 نشان داد : جنبش سبز وسیع تر شده است  ، شعارها تند تر شده اند . حوصله ی مردم سر آمده است و  نیروهای ضد شورش کلافه  اند . در یک کلام  سیزدهم آبان  هشدار داد که  جنبش سبز می تواند به انقلاب سبز و حتی انقلاب سرخ تغییر مسیر دهد و این  هشدار برای تمام کسانی که ایران را دوست دارند و در آرزوی نابودی ایران نیستند ، جدی است . جنبش سبز باید به خود بیاید . چه باید کرد ؟

بازخوانی ِ اصل ِ مـــدارا

مدارا یعنی کسی را تحمل کردن و  طاقت ِ او را داشتن  ، اگر چه او مزاحم ماست  و ما را به درگیری فرامی خواند  و تحمل او هم سخت است . مدارا فضیلتی است که بر میل و سلیقه استوار نیست و در اصل  ، «مهار کردن یک بیزاری ِ شدید » است . آن جا که واکنشِ طبیعی  ، حمله است ،  مدارا رفتاری است غیر ِ طبیعی . آن گاه که حریف به طبیعت ِ آدمی حمله می کند ،  باید مدارا کرد ، یعنی :  باید  غیر طبیعی بود . به قول حافظ  : آسایش ِ دوگیتی تعبیر این دو حرف است : با دوستان مروت با دشمنان مدارا ! در یک کلام : مدارا یعنی  مدارا با دشمن .

بازشناسی ِ حریف

حریف ِ جنبش ی سبز ، حکومتی است کاملا ً ایدئولوژیک . بزرگان ِ این حکومت به آنچه می گویند  کاملا ً ایمان دارند . محور اصلی این حکومت ، فقیهی است که در یک سهل انگاری ِ  تاریخی ، قدرت مطلقه به او تفویض شده است  و خود را  جانشین ِ خدا بر زمین میداند. برای این فقیه ،  آدمیان دو دسته اند : بندگان یا دشمنان . هر گونه رفتار با آدمیان توجیه فقهی دارد و دیگرانی وجود ندارند . دولت ِ کودتا ، بودجه ی عمومی کشور و درآمد فراوان ِ نفت را در اختیار دارد و رئیس دولت برای حفظ ِ قدرت  ، از هیچ کاری بیم ندارد . همراهان ِ این رئیس  یا شاگرادان ناخلف ِ  ماکیاولل اند که برای  رسیدن به قدرت به هر شیوه ای متوسل می شوند  و یا شاگردان  ناخوانده ی ِ کلاوزویتس که جنگ را ادامه ی  سیاست می دانند و سیاست را هم  ادامه ی جنگ   !  بدنه ی  نظامی و امنیتی حکومت ، سپاهی است  که  از فرط عشق بازی  با معشوقه ای به نام اقتصاد ،  از امنیت ِ کشور غافل شده است و برای ِ   تداوم ِ  این مغازله  ، حتی حاضر به متارکه با همسر قانونی  و گذشتن از فرزندان  شده است . برای این حریف  و در آیین  این طایفه کشتار و جنگ هم مشروعیت ِ  فقهی دارد ، هم راهکار علمی و هم  ابزار ِ لازم . تعارف ِ این حریف  یک جمله است : بفرمائید جنگ !

استراتژی های ِ جنبش ِ سبز

جنبش ِ سبز اگر  بر سر سفره ی حریف حاضر شود و در زمین او بازی کند  لگد کوب می شود ، پس باید  استراتژی های خود را داشته باشد .  بهترین شیوه برای خاموش کردن ِ آنها جلب ِ ماهرانه ی توجه مردم به چیزهای ِ دیگر است . هیچ گاه با آنها به خشونت رفتار نکنید ! تنها با  روکردن ِ حقارت و خنده آوری ِ شان است که می شود بی آبرو و ضعیفشان کرد * .

استراتژی  سکوت : این استراتژی نیازی به معرفی ندارد . جنبش ِ سبز همزادِ  سکوت بوده است  و با این استراتژی به خوبی  آشناست . بسیاری از موفقیت ها و فراگیری های جنبش سبز  ، از برکت ِ  این استراتژی  است . حریف از این استراتژی بسیار لطمه دیده است و  تیدیل و تضعیف و فراموشی این استراتژی آرزوی ِ بزرگ  اوست . در حال ِ حاضر هیچ آلترناتیو و یا شعار بهتری برای شکستن ِ سکوت در تجمعات بزرگ وجود ندارد . لذا شکستن ِ استراتژی سکوت  ،  بازی در میدان حریف است و اجبار به شنیدن ِ سخنان ِ حریف .  حریفی که با زبان ِ گلوله و زندان و باتوم  سخن می گوید .

استراتژی  خنده : جنبش ی سبز باید آستانه ی خشم خود را بالا ببرد . خشم مقدمه ی خشونت است و خشونت خواسته ی حریف است . در اوج خشونت لبخندی می تواند بنیاد حریف را برکند . لبخند زدن و خندیدن و حتی مهربانی در مقابل ِ کسی که خشونت می ورزد سبب می شود تا فردِ خشن از رفتار خشونت آمیز ِ خود «احساس ِ بدی» داشته باشد . اما خشونت ِ متقابل و هتاکی و توهین  سبب می شود تا  فرد خشمکین ، از رفتار خشونت آمیز ِ خود احساس ِ بهتری داشته باشد و به آن تداوم ورزد و رفتار تند ِ خود را توجیه کند . هنگامی که حریف از شما گریه و یا خشونت و یا توهین می طلبد ، با سلاح ِ خنده می توان او را تضعیف کرد . به قول نیچه :  آن کس که می خواهد از بنیاد بکشد ، خندان است . با خنده می کشند نه با خشم  .

استراتژی ِ معذرت خواهی : ( یا  تبری از گذشته ) : بر اساس ِ یک قانون ِ طبیعی ، انسان ها همه خطاکارند . معصوم انگاری انسان ها مقدمه ی خدا انگاری ِ انسان هاست . از طرفی دیگر ، انسان هایی که در عرصه ی سیاست فعالند به خاطر ماهیت ِ سیاست  و  خطاهای مهم تری مرتکب می شوند . تبری از خطا به معنای نفی خویشتن نیست به معنای نفی خطا است . معذرت خواهی ، حداقل کاری است که برای جبران خطا می توان انجام داد . معذرت خواهی ، انسان خدانگاری را متزلزل می کند . معذرت خواهی دل ها را نرم می کند و مخالفان را همراه می سازد . جنبش سبز تا کنون از جنبش ِ معذرت خواهی اندکی بهره برده است . اما ظرفیت ِ این استراتژی بسیار است و با بهره گیری کافی ، می تواند معجزه کند .تا کنون  آیت الله منتظری  ،  عبدالکریم سروَ ش و عطالله مهاجرانی – اگر چه به تلویح –  از نظریه ی ولایت فقیه و انقلاب ِ فرهنگی و کشتار 67 تبری جسته اند . این کافی نیست . استراتژی معذرت خواهی می تواند به جنبش ِ معذرت خواهی تبدیل شود و دامن ِ خاص و عام را بگیرد . بزرگان ِ جنبش از موسوی و خاتمی و کروبی و نوری و… مجال خوبی ! برای حضور در این بازی دارند . بچه های  وبلاگستان هم  می توانند به خوبی این  جنبش را همراهی کنند و تقویت  و تنفیذ این بازی می تواند به تقدس زدایی از قدرت کمک شایانی بکند و عاقبت به خیری را در دنیا و آخرت به همراه بیاورد .حتی تلاش برای همراه کردن هاشمی رفسنجانی به عنوان قدرتمند ترین شخص دهه های اول انقلاب می تواند زلزله ای در ارکان ِ استبداد ِ دینی ایجاد کند .

استراتژی بی اعتنایی ( یا بی اهمیت سازی ) : محصول  منطقی ِ قدرت ،  تغییر و تاثیر است و  تغییر و تاثیر هم ، شایسته ی ِ توجه اند و این  کاملا ً منطقی است . در عوض بی اهمیت سازی  یک سازه ی منطقی نیست . بی اهمیت سازی در خصوص ِ  قدرت  ، یعنی  کافی است  تغییر و تاثیر ِ قدرت نادیه گرفته شود . یعنی   اربابان ِ قدرت با بی اعتنایی روبرو شوند . حضورشان ، اعمالشان ، اخبارشان ، گفته هایشان ، سفرهایشان باید یا بی اعتنایی جنبشِ سبز روبرو شود  ،  تا طعم ِ قدرت در کام ِ آنها شیرین نباشد . حتی تجزیه و تحلیل رفتارها و گفتارهای آنان باید کم رنگ و بی اهمیت شود . باید فراموش شوند . حضور  فلان وزیر نامشروع و  یا فلان مسئول نامسئول  در مجامع عمومی باید با بی اعتنایی و یا بی تو جهی روبرو شود . هو کردن محمد رضا شریفی نیا درسالن نمایش ، ترک کردن سالن سخنرانی جواد لاریجانی در آپی ام و درآوردن اشک ِ معاون ِ وزیر ارشاد ، شواهد ِ خوبی برای کارکردِ این استراتزِی هستند . این استراتژی باید آن قدر ادامه یابد و تقویت شود تا به سران قدرت و حتی خود ِ قدرت تسری یابد . این گونه محبوبیت ِ قدرت ِ نامشروع  هم زایل می شود .

استراتژی خنثی سازی : خلاقیت و نبوغ و هنر در جنبش ِ سبز فراوان است . از این  خلاقیت و توانایی و هنر باید در جهت ِ خنثی سازی استراتژی ها و خلاقیت های حریف  استفاده شود تا  «خنثی  سازی » خود به یک استراتژی تبدیل شود . مثلا ً ظهور ِ «جنبش ِ سبز علوی »  نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ ِ کیفی خطری برای جنبش سبز محسوب نمی شود و  در چارچوب ِ  استراتژی خنثی سازی  ، می تواند مانند یک فرصت ناب بهره برداری شود . به جای تحلیل مفهومِ موازی سازی و یادآوری سعید امامی و تقبیح تقلید و خوشحالی از این کشف بهتر است با استراتژی خنثی سازی  از این گونه اعمال ِ حریف در جهت ِ مثبت بهره برداری شود . استراتژی خنثی سازی می تواندشامل بسیاری از اعمال حریف شود . بخصوص  شامل ِ اخباری که هر از چند گاهی در صدر نامیمون ِ رسانه های ِ حریف قرار می گیرد . بی اعتنایی به  خزعبلات ِ کیهان و دروغ های ِ ایرنا  به جای ِ باز نشر  آنها نمونه ای از توجه به  استراتژی خنثی سازی است .

استراتژی نفرین : در کشووری مانند ِ ایران که نفوذ دین و ادعیه دینی و مناسکات ِ مذهبی فراوان است ، استراتژی نفرین می تواند چون یک استراتژی بومی مورد استفاده قرار گیرد . استفاده های حریف از مناسبات ِ مذهبی در منابر و روضه ها و مناسکات ِ مذهبی می تواند با «استراتژی نفرین » خنثی شود . ضمن آن که عنوان ِ   این استراتژی  می تواند  خالق ِ ادبیات ِ جدیدی در دوران ِ اعتراض باشد  و  بانی ِ همراهی لایه های ِ سنتی – مذهبی  را با جنبش سبز باشد . استفاده از تعبیر ِ  «نفرین ِ ظالم » به جای  عبارت » مرگ بر دیکتاتور » نمونه ای از کارکرد ِ این استراتژی است .

استراتژی ِ تکرار : خوشبختانه جنبش ِ سبز سرشار از بزرگان است و بابت ِ هنر و استعداد و خلاقیت بسیار غنی است . اما این غنا نباید استراتژی تکرار را از جنبش بگیرد . تکرار ِ یک استراتژی فعال و موثر می تواند آن را به فرهنگ ِ عمومی تبدیل کند و عدم ِ تکرار آن می تواند آن را کم تاثیر سازد . به جای آنکه هر روز اکسیون ها و تاکتیک های جدیدی را به جنبش سبز اعلام کنیم، باید استراتژی تکرار ، مشمول اکسیون های موفق شود . تکرار هر کدام از اکسیون های موفق خود یک استراتژی است . امیدوارم این استراتژی مورد توجه  و عنایت ِ خلاقان ِ بزرگور کمپ های مختلف موج سبز  قرار گیرد تا جنبش سبز نا سازگار نشود !

خطاهای ِ استراتژیک جنبش ِ سبز

نوشته طولانی شده است و مجال برای پرداختن به اشتباهای استراتژیک کم شده است . اما ، از آنجا که این گونه خطاها معمولا توسط موثران و بزرگان ِ و فعالان ِ اصلی  جنبش ِ سبز صورت می گیرد ، اشارتی می تواند به آنها کفایت کند . «تحلیل های مطبوعاتی » منحرف کننده  در خصوص  رفتار های خطای دولت ِ کودتا  ، ناخواسته به دولت ِ کودتا مشروعیت می دهد . یعنی جنبش ِ سبز را به گفتمانی  چون گفتمان ِ انتقادی توکلی و لاریجانی تقلیل می دهد . «مچ گیری » از رفتار های اقتصادی و سیاسی  عوامل ِ دولتِ  کودتا نه تنها به آنها مشروعیت ضمنی می دهد و زبان و افکار عمومی را آکنده می سازد بلکه فضای محدود ِ رسانه های جنبش ِ سبز را هم تسخیر می کند . «بازنشر » سوتی های کیهان و دروغ های ایرنا و مزخرفات ِ فلان  نیوز  ، هیچ کمکی به جنبش ِ سبز نمی کند ، بلکه  اهداف ِ رسانه ای حریف را تامین و سیگنال های آن را تقویت می کند . «استراتژی دفاع»  در شرایطی که بهترین دفاع حمله است ،  حرکت ِ جنبش ِ سبز را کند می کند ، حتی کند تر از حد مطلوب و  اما مهم تر از همه « افزایش خشونت » بهترین خدمتی است که می توان به حریف کرد و بدترین سمی است که می تواند قاتل ِ جنبش ِ سبز باشد . چنین مباد .

باری ، سیزدهم ِ آبان نشان داد : جنبش سبز وسیع تر شده است  ، شعارها تند تر شده اند . حوصله ی مردم سر آمده است و  نیروهای ضد شورش کلافه  اند . در یک کلام سیزدهم آبان  هشدار داد که  جنبش سبز می تواند به انقلاب سبز و حتی انقلاب سرخ تغییر مسیر دهد و این  هشدار برای تمام کسانی که ایران را دوست دارند و در آرزوی نابودی ایران نیستند ، جدی است . جنبش سبز باید به خود بیاید  . چه باید کرد ؟

به زعم ِ نگارنده –  که همه چیز را فلسفی –  منطقی می بیند – پاسخ ساده است :  تکرارِ  اصل ِ مدارا ، بازشناسی ِ حریف ، اتخاذ ِ استراتژی های ِ سبز و پرهیز از خطاهای استراتژیک  .

پی نوشت ها

 • واژه ی استراتژی در این یادداشت  ، گاهی ممکن است جایگزینی برای واژی تاکتیک باشد  . من از این واژه به سیاق ِ نوشته های قبلی ام بهره گرفته ام .
 • * این تعبیر از  «دانشنامه ی روشنگری فرانسه » است   و من  آن را از ترجمه ی محمد رضا نیکفر در منبع ذیل  وامدارم .
 • این یادداشت ملهم از باز خوانی  سبز ِ !  کتاب ِ «درآمدی بر روشنگری » نوشته ی  هوبرت شلایشرت است  و در چند بند آن از عبارات ِ این کتاب بهره مند شده ام . باید  درود بفرستم بر  دکتر محمد رضا نیکفر  برای ترجمه ی این کتاب .

منبع : جرس نویسنده : سارا زرتشت

Advertisements
 1. شایان
  نوامبر 9, 2009 در 5:54 ب.ظ.

  مطلب فوق العادس طولانیه اما باید با توضیح بیشتری همه استراتژی ها را تشریح داد لطفن

 2. نوامبر 10, 2009 در 4:59 ب.ظ.

  سلام.فوق العده بود.

 3. ناشناس
  نوامبر 10, 2009 در 6:41 ب.ظ.

  سلام / این مطلب در سایت اعلمی اومده . فکر کنم برای شما که اهل تحلیل هستین این اطلاعات بدرد بخوره . به هر حال حال دادی خواستم حالب بدم . مطلبم حرف نداره

  -خانم خدیجه ثقفی، دختر میرزا محمد ثقفی، همسر آیت الله خمینی

  -احمد خمینی، مصطفی خمینی، زهرا مصطفوی، صدیقه مصطفوی و فریده مصطفوی، فرزندان آیت الله خمینی

  -مرحوم آیت الله مصطفی خمینی بزرگترین فرزند آیت الله خمینی، همسر معصومه حائری ]دختر آشیخ مرتضی حائری و نوه آیت الله عبدالکریم حائری(موسس حوزه علمیه قم)[

  -حسین و مریم خمینی فرزندان آیت الله مصطفی خمینی

  -مهدی، محمد و علی فرزندان سید حسین خمینی و نوه های مرحوم آیت الله مصطفی خمینی(پسر ارشد آیت الله خمینی)

  -سيد احمد خميني، فرزند آیت الله خمینی، همسر خانم فاطمه طباطبايي و داماد آیت الله سلطانی طباطبایی

  -فاطمه سلطانی طباطبائی، دختر آیت‌اللـه سلطانی طباطبایی (از علمای قم)، همسر سید احمد خمینی، خواهر سید صادق طباطبائی و خواهر زاده امام موسی صدر و آیت الله سید محمد باقر صدر و دختر خاله خانم زهره صادقی(همسر سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران)

  -حسن، یاسر ،علی. زهرا، صدیقه و فریده، فرزندان سید احمد خمینی و نوه های آیت الله خمینی

  – حجت الاسلام سيدحسن خمينی، پسر ارشد مرحوم سید احمد خمینی نوه ارشد آیت الله خمينی، همسر خانم ندا موسوی بجنوردی و داماد آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، عضو سابق شوراي عالی قضائي، عضو دفتر استفتائات آیت الله خمینی و عضو مجمع روحانيون مبارز)

  سيدياسر خميني برادر سید حسن، همسر خانم حورا صدر و داماد سيدمحمد صدر (معاون اسبق وزارت خارجه خاتمی)

  -سیدعلی خمینی، کوچکترین پسر سیداحمد خمینی و نوه پسری آیت الله خمینی، داماد آیت الله شهرستانی(داماد و نماینده آیت الله سیستانی در قم) و شوهر نوه آیت‌الله سیدعلی سیستانی

  -نرگس، فرشته و احمد فرزندان سید حسن خمینی و نوه های پسری سید احمد خمینی

  -زهرا مصطفوی(دبیرکل جمعیت زنان انقلاب اسلامی)، دختر ارشد آیت الله خمینی، همسر محمود بروجردی(معاون آموزش و پرورش در دولت موسوی و سفیر ایران در فنلاند در دوره خاتمی)

  -مسیح و لیلی بروجردی فرزندان خانم زهرا مصطفوی و محمود بروجردی و نوه های دختری آیت الله خمینی

  -خانم صدیقه مصطفوی، فرزند آیت الله خمینی و همسر مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی

  -زهرا، عاطفه، نفیسه، نعیمه، محمد تقی، علی و مرتضی اشراقی فرزندان خانم صدیقه مصطفوی و آیت الله شهاب الدین اشراقی و از نوه های دختری آیت الله خمینی

  -خانم زهرا اشراقی، نوه آیت الله خمینی و دختر خانم صدیقه مصطفوی و مرحوم آيت‌الله شهاب‌الدين اشراقي(داماد آیت الله خمينی)، همسر محمد رضا خاتمی(دبیر سابق حزب مشارکت و برادر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق)

  -خانم نفیسه اشراقی، دختر خانم صدیقه مصطفوی(دختر آیت الله خمینی) و عروس محمد صادق روحانی و نوه دختری آیت الله خمینی

  -نعیمه اشراقی، دختر مرحوم آيت‌الله شهاب‌الدين اشراقی و خانم صدیقه مصطفوی(دختر آیت الله خمینی) و عروس آیت الله جلال الدین طاهری(امام جمعه مستعفی اصفهان)

  -مرتضی اشراقی، نوه آیت الله خمینی و دختر خانم صدیقه مصطفوی و مرحوم آيت‌الله شهاب‌الدين اشراقی، همسر نوه دختری آیت الله محقق داماد و برادر زن محمد رضا خاتمی

  -خانم فریده مصطفوی،دختر آیت الله خمینی و همسر محمد حسن اعرابی(بازاری)

  -ليلي بروجردي(رئيس كميته بانوان و جوانان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،وكيل دادگستری، مشاور انتخاباتی و کاندیدای وزارت خارجه محسن رضائی در انتخابات دهم ریاست جمهوری)، دختر زهرا مصطفوی، نوه دختری آیت الله خمینی، همسر عبدالحسين سلطانی طباطبايي(فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق و استاديار دانشگاه تهران و برادر زن سید احمد خمینی)، مادر زن پسر محسن رضائی (فرمانده اسبق سپاه و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات دهم)

  -هدی و ضحی طباطبائی، فرزندان خانم لیلی بروجردی و عبدالحسین طباطبائی و نوه های دختری زهرا مصطفوی(دختر آیت الله خمینی)

  –هدی طباطبائی، دختر لیلی بروجردی و عبدالحسین طباطبائی، نوه دختری زهرا مصطفوی، عروس محسن رضائی(فرمانده پیشین سپاه و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و برادر زاده سید صادق طباطبائی(سخنگوی دولت موقت و حامی محسن رضائی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)

  -مسیح بروجردی، پسر محمود بروجردی و خانم زهرا مصطفوی(دختر آیت الله خمینی)، داماد محمد ميرمحمدی(از اعضای بیت رهبری، نماینده قم در مجالس ششم و هفتم و دبیر کل حزب تمدن اسلامی)

  -سید صادق طباطبائی(معاون سیاسی اسبق وزارت کشور در دولت مهدی بازرگان، معاون سیاسی نخست وزیر و سنخگوی دولت موقت و سرپرست نخست وزیری، مشاور محسن رضائی در انتخابات دهم ریاست جمهوری)، فرزند مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر سلطانی طباطبائی ، نوه پسری مرحوم آیت الله حاج سید صدرالدین صدر، خواهر زاده امام موسی صدر ،برادر خانم فاطمه طباطبایی(همسر سید احمد خمینی)، همسر خانم فاطمه صدر ،برادر مرتضی طباطبائی و عموی خانم هدی طباطبائی(عروس محسن رضائی) و همچنین دائی سید حسن و سید یاسر خمینی و پسر خاله زهره صادقی (همسر سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران)

  -سید مرتضی طباطبائی(شهردار اسبق تهران قبل از کرباسچی)، برادر سید صادق طباطبائی، همسر فرشته اعرابی(دختر فریده خمینی و نوه دختری آیت الله خمینی)، خواهر زاده امام موسی صدر و عموی هدی طباطبائی و برادر زن سید احمد خمینی

  -فاطمه طباطبائی(همسر مرحوم سید احمد خمینی) خواهر صادق طباطبائی، خواهرزاده‌ی امام موسي صدر و دختر خاله خانم زهره صادقی (همسر سید محمد خاتمی)

  -خانم فرشته اعرابی، تنها فرزند محمد حسن اعرابی و خانم فریده مصطفوی(دختر آیت الله خمینی)، نوه دختری آیت الله خمینی، همسر سید مرتضی سلطانی طباطبائی(شهردار اسبق تهران قبل از کرباسچی) و دخترخاله خانم لیلی بروجردی (دختر زهرا مصطفوی)

  -زهره صادقی همسر سيدمحمدخاتمي خواهرزاده‌ی امام موسي صدر، دخترخاله فاطمه طباطبائی(همسر سید احمد حمینی) و همچنین دختر خاله سید صادق طباطبائی

  -سيدمحمد صدر(از طیف موسوم به اصلاح طلب، معاون وزارت کشور موسوی و معاون وزارت خارجه خاتمی) پسرخاله خانم زهره صادقی(همسر سید محمد خاتمی) و همچنین پسر خاله خانم فاطمه طباطبايي(همسر مرحوم سيد احمد خمينی)

  -علیرضا و خانم فاطمه خاتمی، فرزندان خانم زهرا اشراقی و محمد رضا خاتمی

  -خانم فاطمه خاتمی دختر محمد رضا خاتمی و خانم زهرا اشراقی، عروس سید صادق خرازی(برادر زاده کمال خرازی و سفیر سابق ایران در فرانسه) و برادر زاده محمد خاتمی(رئیس جمهور سابق)

  -سيدمحمد خاتمي(از طیف موسوم به اصلاح طلب، نماینده اسبق اردکان در مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد میرحسین موسوی و رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و عضو مجمع روحانیون مبارز) فرزند روح‌الله خاتمي، دائی عروس محمد هاشمیان، برادر زن محمد صدوقی، برادر محمد رضا خاتمی، دائی زن خواهر زاده هاشمی رفسنجانی و همسر خانم زهره صادقی

  -سیدمحمد رضا خاتمي(از طیف موسوم به اصلاح طلب، معاون اسبق وزارت بهداشت در زمان ریاست جمهوری خاتمی، نايب رييس مجلس ششم و دبيركل جبهه‌ي مشاركت) برادر سيدمحمد خاتمی رييس جمهور سابق و پدر زن پسر سید صادق خرازی

  -سیدصادق طباطبايي(سخنگوي دولت موقت و حامی محسن رضائی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری) فرزند سید محمد باقر سلطانی طباطبایی، خواهر زاده امام موسي صدر، برادر خانم فاطمه طباطبايي(همسر سید احمد خمینی)، دائی سید حسن و سید یاسر خمینی و پسر خاله زهره صادقی (همسر سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران)

  -سیدصادق خرازی(از طیف موسوم به اصلاح طلب، سخنگوی ستاد انتخاباتی خاتمی، معاون اسبق وزارت خارجه و سفیر اسبق ایران در فرانسه در زمان ریاست جمهوری خاتمی)، فرزند سید محسن خرازی ،برادر سید محمد باقر خرازی، برادر زاده سید کمال خرازی، پدر داماد محمدرضا خاتمي و برادر زن حجت الاسلام مسعود خامنه ای فرزند مقام رهبری و همچنین پدر همسر نوه آیت الله خميني و برادرزاده سيدمحمد خاتمی

  – حجت الاسلام سیدمحمد باقر خرازی (از طیف موسوم به اصولگرا، دبیرکل حزب الله ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب الله) برادر سید صادق خرازی و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند مقام رهبری

  -آیت الله سیدمحسن خرازی(از طیف موسوم به اصولگرا و عضو خبرگان رهبری) پدر سید صادق خرازی، برادر سید کمال خرازی و پدر زن سید مسعود خامنه ای فرزند مقام رهبری

  -محمدرضا تابش(از طیف موسوم به اصلاح طلب، نماینده اردکان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس)، برادر علیرضا تابش(رئیس اسبق دفتر وزیر ارشاد خاتمی) و خواهرزاده ی سید محمد خاتمي(رئیس جمهور سابق)

  -سیدكمال خرازي(از طیف موسوم به اصلاح طلب، وزير خارجه خاتمي و رئيس کنونی شوراي راهبردي روابط خارجي منصوب رهبری) عموي عروس مقام رهبری، برادر سید محسن خرازی(از طیف موسوم به اصولگرا و عضو خبرگان رهبری)، عموی سید محمد باقر خرازی(دبیرکل حزب الله ایران)

  – حجت الاسلام سیدمسعود خامنه‌اي فرزند مقام رهبری، داماد آیت الله سید محمدباقر خرازی(از طیف موسوم به اصولگرا، دبیرکل حزب الله ایران، از مدرسين حوزه علميه قم و شوهر خواهر سیدصادق خرازي معاون وزير امور خارجه دولت خاتمي)

  – حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای، فرزند مقام رهبري، داماد عزیز خوشوقت از طیف موسوم به اصولگرا

  -محمدحسین خوشوقت(مديركل رسانه ها و مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خاتمي و مدیر مسئول کنونی سایت فرارو)، فرزند عزیز خوشوقت و برادر زن مصطفی خامنه ای(فرزند مقام رهبری)

  – حجت الاسلام محمدي گلپايگاني(رئيس دفتر مقام رهبری)، پدر شوهر خانم بشری خامنه ای دختر مقام رهبری

  – حجت الاسلام شیخ علی تهرانی همسر خانم سید بدریه خامنه ای(خواهر مقام رهبری)

  -مهدي احمدی(عضو سابق شوراي مركزي طيف شيراز تحكيم و از طیف موسوم به اصلاح طلب)، داماد محسن رضائی

  -سید حسن خامنه ای (رییس بازرسی وزارت نفت در دوران هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد)، برادر مقام رهبری و هادی خامنه ای(نماینده مجلس ششم، از طیف موسوم به اصلاح طلب و صاحب امتیاز روزنامه حیات نو)

  -حسن خجسته باقرزاده برادر زن مقام رهبری معاون سابق سازمان صدا و سيما در امور صدا، نايب رئيس اتحاديه راديو تلويزيون‌هاي آسيا و اقيانوسيه (ABU) در سال 2007 و معاون نظارت و برنامه ریزی صدا و سیما

  -غلامعلی حدادعادل(از طیف موسوم به اصولگرا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، رييس مجلس هفتم، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم و مشاور مقام رهبری) پدر زن مجتبی خامنه ای فرزند مقام رهبری

  – حجت الاسلام هادي خامنه‌ای از طیف موسوم به اصلاح طلب عضو مجمع روحانيون مبارز برادر مقام رهبری

  – مریم خاتمی خواهر سید محمد خاتمی و همسر محمد علی صدوقی امام جمعه و نماینده مقام رهبری در استان یزد

  -زهرا اشراقي(از طیف موسوم به اصلاح طلب، دختر آيت‌الله شهاب‌الدين اشراقي و نوه‌ی دختری آیت الله خمينی، همسر محمد رضا خاتمی و خواهر زاده مرحوم سید احمد خمینی

  – حجت الاسلام محمدعلي صدوقي(نماينده‌ي ولي فقيه و امام جمعه‌ یزد و معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دوره محمد خاتمی)، فرزند شهید آیت الله صدوقی، شوهر بی بی مریم خاتمی (خواهر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران) و پدر زن محمد هاشمیان(خواهر زاده رفسنجانی)

  – حجت الاسلام حسين هاشميان امام جمعه سابق رفسنجان، پسر عمو و شوهر خواهر اکبر هاشمی رفسنجانی و پدر داماد حجت الاسلام محمد صدوقی(شوهر خواهر محمد خاتمی)

  محمد هاشمیان امام جمعه کنونی رفسنجان و نماینده رفسنجان در مجلس هشتم و رئیس فراکسیون اقلیت، فرزند حسین هاشمیان، خواهر زاده هاشمی رفسنجانی، داماد محمد صدوقی(امام جمعه یزد و شوهر خواهر محمد خاتمی) و شوهر خواهر زاده محمد خاتمی

  – حجت الاسلام علی هاشمیان(از طیف موسوم به اصلاح طلب، نماینده رفسنجان در مجلس ششم و مدیرعامل سابق شرکت پسته کرمان) برادر زاده حجت الاسلام هاشمی رقسنجانی

  -محمد هاشمی(از طیف موسوم به اصلاح طلب، عضو شورای مركزي حزب كارگزاران، رئیس سابق صدا و سیما و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) برادر اکبر هاشمی رفسنجانی

  -حسین مرعشی (از طیف موسوم به اصلاح طلب، سخنگوی حزب کارگزاران رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار کرمان در دوران ریاست جمهوری هاشمی، نماینده مجلس ششم و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دوران خاتمی) برادر عفت مرعشی(همسر حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی) و دائی فائزه، فاطمه، یاسر، محسن و مهدی هاشمی رفسنجانی

  -فائزه هاشمی رفسنجانی(از حزب کارگزاران و دبيركل سابق سازمان ملي المپيك) و فاطمه هاشمی(رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه)،خواهران محسن ‏هاشمی(رئیس شرکت متروی تهران)، مهدی هاشمی(مدیر ‏سابق موسسه بهینه سازی سوخت وزارت نفت) و یاسر هاشمی، همگی فرزندان حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی(رئیس اسبق مجلس، رئیس اسبق جمهوری و رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) و به ترتیب همسران حميد و سعيد لاهوتی (فرزندان آیت الله حسن لاهوتی)

  -سیدمحمد حسینی (اهل کرمان ،از طیف موسوم به اصولگرا، نماینده مجلس پنجم، قائم مقام وزیر علوم و وزیر کنونی ارشاد) برادر سیدمحمود حسینی(از طیف موسوم به اصلاح طلب، عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس، دبیر سرویس علمی پژوهشی روزنامه سلام و همچنین برادر سیدحمید حسینی(مدیر عامل شرکت مرآت نمایندگی انحصاری «سوپرا»،…و صادر کننده فرآورده هاي نفتي و رئيس هيات مديره اتحاديه صادر کنندگان فرآورده هاي نفتي).

  -اسفندیار رحیم مشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، مشاور و رئیس دفتر احمدی نژاد و پدر زن مهدی پسر احمدی نژاد

  -حجت الاسلام مجید انصاری(از طیف موسوم به اصلاح طلب، نماینده مجلس ششم و عضو مجمع تشخیص مصلحت و نماینده سابق خبرگان رهبری)، برادر حمید انصاری (قائم مقام دفتر حفظ آثار امام خمینی)

  -مسعود حجاریان کاشانی(معاونت مهندسي وزارت سپاه ،ریاست دانشگاه امام حسين (ع) و معاونت اقتصادي و برنامه ريزي محسن رفیقدوست در بنياد مستضعفان و جانبازان) برادر سعید حجاریان(معاون اسبق وزارت اطلاعات و عضو حزب مشارکت)

  – حجت الاسلام سيد علی اکبر محتشمی پور(از طیف موسوم به اصلاح طلب و از اعضای فعال مجمع روحانیون مبارز ، وزیر اسبق وزارت کشور و نماینده مجلس ششم)، پسر عموی همسران مصطفی تاج زاده(خانم فخرالسادات محتشمی پور) و مرتضی رفیقدوست

  -مرتضی رفیقدوست(از شرکای فاضل خداداد که در جریان رسیدگی به پرونده 123 میلیارد تومان اختلاس به حبس ابد محکوم شده بود)، برادر محسن رفیقدوست (وزیر سابق سپاه و رئیس اسبق بنیاد مستضعفان و جانبازان) باجناق علی اکبر محتشمی

  -مرحوم آیت الله محی الدین فاضل هرندی (قاضی شرع اسبق شهر قائن، قاضی شرع و رئیس اسبق دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، نمایندگی مقام رهبری در ستاد مرکز هیات های هفت نفره ،نماینده اسبق مردم اقلید فارس و اصفهان در مجلس شورای اسلامی) دائی حسین صفار هرندی و مصطفی تاجزاده (از طیف موسوم به اصلاح طلب و از اعضای شاخص سازمان مجاهدین خلق و حزب مشارکت)

  -سیدمصطفی تاج زاده(از طیف موسوم به اصلاح طلب، عضو سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و معاون عبدالله نوری وزیر اسبق کشور)، باجناق مرتضی رفیقدوست و خواهر زاده محی الدین فاضل هرندی و پسر دائی حسین صفار هرندی (سردبیر و قائم مقام سابق روزنامه کیهان و وزير سابق ارشاد احمدی ‌نژاد)

  -آیت الله احمد جنتی(دبیر شورای نگهبان، عضو مجمع تشخیص مطلحت نظام و عضو خبرگان رهبری)،پدر علی جنتی(معاون سیاسی اسبق وزارت کشور و معاون اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد و سفیر سابق ایران در برخی از کشورهای عربی) و پدر حسین جنتی(مسئول دفتر جنبش مجاهدین خلق در اصفهان و از سران سازمان مذکور که در درگیری با پاسداران کشته شد و فاطمه همسر وی نیز هم اکنون جزء سران مجاهدین خلق در خارج از کشور می باشد)

  -آیت الله محمدي عراقي(رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي)، داماد مصباح يزدي(عضو مجلس خبرگان رهبري و رييس موسسه ي آموزشي امام خميني)

  -علي لاريجاني(فرزند آيت‌الله ميرزا هاشم آملي، متولد نجف، از طیف موسوم به اصولگرا، وزیر اسبق ارشاد اسلامی، رئیس سابق صدا و سیما و نماینده قم و رئیس فعلی مجلس)، داماد شهيد مرتضی مطهری،برادر زن علی مطهری نماینده تهران ،برادر جواد(متولد نجف، معاون اسبق وزارت خارجه و مشاور عالي رييس قوه‌ي قضاييه) و حجت الاسلام صادق(متولد شهر نجف ، عضو سابق شوراي نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبري و رئیس کنونی قوه قضائیه و داماد آیت الله وحید خراسانی) و برادر مجمد باقر(رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران) و نیز برادر فاضل لاريجاني(سفیر سابق ایران در کانادا و از دست اندرکار فعلی وزارتخارجه) و برادر زن مصطفی محقق داماد

  – حجت الاسلام علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری(رئیس اسبق مجلس و وزیر اسبق کشور و رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، داماد رسولی محلاتی( از اعضای دفتر آیت الله خمینی و مقام رهبری)، باجناق عباس آخوندی( معاون اسبق سیاسی وزارت کشور در دوران وزارت ناطق نوری و وزیر مسکن دوران هاشمی رفسنجانی همزمان با ریاست ناطق بر مجلس)، برادر احمد ناطق نوری(نماینده شش دوره مجلس از شهرستان نور و محمود آباد و رئیس فدراسیون بوکس) و باجناق سید محمدعلی شهیدی(مدیر کل وزارتخارجه خاتمی و معاون سابق کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه دوره احمدی نژاد)

  -حجت الاسلام پارسا (معاون وزیر اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی)، داماد آیت الله مهدوی کنی و باجناق پسر حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری

  -مرحوم آیت الله صادق خلخالی، پدر زن حجت الاسلام اسدالله کیان ارثی(نماینده فریدن و فریدون شهر در دوره های اول و ششم مجلس و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز)

  ـداوود احمدی‌نژاد (رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری)، برادر محمود احمدی‌نژاد

  ـحسین شبیری(رئیس صندوق مهر رضا)، همسر پروین احمدی نژاد پروین احمدی‌نژاد (عضو شورای شهر تهران و معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری)، خواهر احمدی‌نژاد

  -خانم فاطمه كروبی (دبير كل مجمع اسلامی بانوان و رئیس اسبق بیمارستان خاتم الانبیاء)، همسر حجت الاسلام مهدي كروبی(امین الحاج آیت الله خمینی ،سرپرست اسبق امور حجاج ایرانی، رئیس اسبق بنیاد شهید، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، رئیس اسبق مجلس و دبیرکل حزب اعتماد ملی)

  – مصطفی معين(نماینده اسبق مجلس و وزير اسبق علوم)، داماد آيت الله دستغيب

  -مجتبی هاشمي ثمره(رییس سابق ستاد انتخابات کشور، مشاور عالي و دستیار ویژه محمود احمدي نژاد)، خواهر زاده‌ی محمد جواد باهنر(نخست وزیر شهید رجائی) و محمدرضا باهنر(نايب رييس مجلس هفتم و هشتم) و برادر مهدی هاشمی ثمره(معاون بازرسي و مديركل حوزه وزارتي وزارت نيرو) و عبدالحمید هاشمی ثمره(معاون وزارت صنایع) و برادر شوهر خانم قند فروش(مشاور خانواده وزیر کشور)

  -محمد حسین موسي‌پور(معاون پارلماني وزير كشور)، داماد خواهر محمدرضا باهنر

  -كامران دانشجو(استاندار اسبق تهران، معاون سابق سیاسی وزارت کشور و وزیر کنونی علوم و تحقیقات و فناوری)، برادر فرهاد دانشجو (رئیس دانشگاه تربیت مدرس) و برادر خسرو دانشجو(عضو و سخنگوی شورای شهر تهران)

  – حجت الاسلام محمد محمدي‌نيك ري‌شهری (وزیر اسبق اطلاعات، دادستان اسبق ويژه روحانيت، دادستان اسبق كل كشور و سرپرست حجاج ايراني)، داماد آيت‌الله مشكيني

  – حجت الاسلام عیسی ولائی(مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری خاتمی)، داماد مرحوم آيت الله محمدرضا توسلي محلاتی(رئیس دفتر آیت الله خمینی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)

  -صادق محصولی(وزیر کشور سابق و وزیر رفاه پیشنهادی ایندوره احمدی ‌نژاد، باجناق علی اکبر ولايتي (وزير خارجه اسبق و مشاور مقام رهبری)

  -حجت الاسلام سیدابراهیمی رئیسی(معاون اول قوه قضائیه)، داماد حجت الاسلام احمد علم الهدی (امام جمعه مشهد)

  -خانم فاطمه جوادی (معاون سابق رئيس‌جمهور و رئيس سازمان محيط زيست)، فرزند اسماعيل واعظ جوادی آملی و برادر زاده آيت‌الله جوادي آملی (از اساتيد حوزه علميه قم)

  -آيت الله حائری شيرازی، نوه آيت الله سيد نورالدين حسنی شيرازی، داماد آيت الله خزعلی و شوهر خاله رضازاده (استاندار فارس و رئیس اسبق شركت آب و فاضلاب استان فارس)، پدر محمد حسن حائری

  -عبدالله جاسبي(رييس دانشگاه آزاد)،شوهر خواهر علی عباس پور(نماينده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دوره های هفتم و هشتم مجلس)

  – حجت الاسلام محمدي عراقي(رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي)، داماد آیت اله مصباح يزدي(عضو مجلس خبرگان رهبری و رييس موسسه آموزشي امام خميني).

  -سید عطاء الله مهاجرانی(از طیف موسوم به اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران، معاون نخست وزیر در امور حقوقی و پارلمانی و معاون معاون رئیس جمهور در امور حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دولت هاشمی رفسنجانی، همسر خانم جمیله کدیور(نماینده مجلس ششم) و شوهر خواهر حجت الاسلام محسن کدیور

  -مسعود حجاریان کاشانی(معاون مهندسي وزارت سپاه ،رئیس سابق دانشگاه امام حسين (ع) و معاون اقتصادي و برنامه ريزي محسن رفیقدوست در بنياد مستضعفان و جانبازان)، برادر سعید حجاریان(معاون اسبق وزارت اطلاعات و عضو حزب مشارکت)

  -اسفندیار رحیمی مشایی(رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس کنونی دفتر نهاد ریاست جمهوری)، پدر زن پسر محمود احمدی نژاد

  -خانم اشرف بروجردی(از طیف موسوم به اصلاحطلب، مدیر کل اسبق امور زنان وزارت کشور و معاون اجتماعی اسبق وزیر کشور در دوره خاتمی)، خواهر علاء الدین بروجردی(از طیف موسوم به اصولگرا، معاون اسبق وزارت خارجه در زمان ولایتی و سه دوره نماینده بروجرد در مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجالس هفتم و هشتم)

  -حسن کامران(نماينده اصفهان در مجالس هفتم و هشتم)، همسر خانم نیره اخوان بیطرف(نماینده اصفهان در دوره های هفتم و هشتم مجلس) و باجناق حسيني (نماينده زابل در مجلس هفتم)

  -حجت الاسلام حسن طائب(مسئول اسبق سپاه قم و خراسان، معاون ضد جاسوسی اسبق وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان، معاون سابق فرهنگی ستاد مشترك و فرمانده سابق دانشكده فرهنگی دانشگاه امام حسین، معاون سابق هماهنگ ‌كننده دفتر مقام رهبری، فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج و معاون کنونی اطلاعات کل سپاه پاسداران)، داماد حجت الاسلام حسینی معروف به «حسینی اخلاق در خانواده» و باجناق سيد حسين شاهمرادي(رئيس سابق ستاد بقاع متبركه و بناهاي مذهبي و مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری)

  -حجت الله غنيمي‌فر(مدیر کل سابق امور بین الملل شرکت نفت و معاون کنونی مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور سرمایه گذاری)، عموی کریم ارغنده‌پور(عضو شوراي مركزي جبهه‌ی مشاركت)

  -سعيد شريعتي(عضو شورای مركزي جبهه‌ی مشاركت) داماد علی شكوری‌راد(نماینده مجلس ششم و عضو شوراي مركزی جبهه‌ی مشاركت)

  -محمد قوچاني (سردبیر روزنامه های شرق و اعتماد ملی)، داماد عماد الدین باقی(از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی و حقوق بشر(

  -علي افشاری(عضو سابق شوراي مركزي تحكيم)، داماد خانم فريبا داوودي مهاجر(روزنامه‌نگار و دبير انجمن روزنامه‌نگاران جوان)، فعلا هر دو مقیم آمریکا هستند.

  -مهدی احمدی(عضو سابق شوراي مركزي طيف شيراز تحكيم)،داماد محسن رضائی(فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام)

  -ناصر ايمانی(از طیف موسوم به اصولگرا و عضو شوراي سردبيری روزنامه‌ رسالت)، شوهر خواهر سعید حجاريان

  -محمد بسته‌نگار داماد آیت الله طالقانی و شوهر خواهر خانم اعظم طالقانی

  -احمد زيدآبادی(از فعالان طیف موسوم به ملي‌مذهبي‌ها)، داماد محمدمحمدي گرگاني(نماينده دوره‌ي اول مجلس و از اعضای وابسته به طیف موسوم به ملي‌مذهبي‌ها)

  • مقداد نیلی (سردبیر سایت رجا نیوز) داماد آقای رئیسی (معاون قوه قضاییه) و آقای رئیسی داماد آقای علم الهدی (امام جمعه مشهد). برادر دکتر احمد نجابت (نماینده سابق شیراز در مجلس شورا و مشاور وزیر بهداشت و درمان – پسرشان علیرضا نجابت معاون صدا و سیمای فارس داماد آیت الله حائری شیرازی است) و برادر مهندس غلامحسین نجابت (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و با جناق آیت الله حائری و داماد مرحوم آیت الله سید نور الدین حسینی هاشمی) ، دکتر محمود نجابت (معاون دانشگاه علوم پزشکی) است که ایشان با دکتر خورسندیان (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز – نماینده احتمالی شیراز در مجلس هشتم و راه یافته به دور دوم) با جناق هستند. دکتر حداد عادل دایی همسر دکتر خرسندیان است. آیت الله حائری شیرازی شوهر خاله مهندس رضازاده (استاندار فعلی فارس و ریاست اسبق شرکت آب و فاضلاب استان فارس و شاغل در استانداری تهران و وزارت نیرو – داماد آیت الله خزعلی و نوه آیت الله سید نور الدین حسنی شیرازی و پسر رضازاده قائم مقام حزب برادران در قبل از انقلاب – برای اطلاعات بیشتر به کتاب خاطرات سیاسی آیت الله سید منیر الدین حسینی هاشمی مراجعه شود انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شنیده شده به اصرار فرزند دیگرشان حجه الاسلام سید معزالدین حسینی شیرازی این کتاب دیگر تجدید چاپ نخواهد شد!) می باشند و خواهر مهندس رضازاده مشاور خانم دکتر اردبیلی (مشاور بانوان استاندار فارس – عروس آیت الله حائری شیرازی – همسر محمد طاهر «شجاع الدین » حائری شیرازی) می باشند و خانم دکتر اردبیلی فرزند مهندس اردبیلی (فرماندار اسبق شیراز – داماد ایشان پسر آقای روح الامینی مشاور آقای محسن رضایی و رئیس انستیتو پاستور) هستند. محمد حسن حائری («شهاب الدین » – داماد احمد توکلی نماینده مردم تهران – فرزند آیت الله حائری شیرازی – رئیس دفتر امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس) و حسام الدین حائری (داماد یراق طلائی رئیس صداو سیمای استان فارس) و عبد الحسین حائری (فخر الدین – معلم دبیرستان) و نظام الدین حائری (ساکن وین اتریش و داماد آقای لنسر کمونیست مائوئی سابق که پس از تشرف به اسلام هم اکنون یکی از رهبران شیعیان اتریش است و دو فرزند او هم اکنون در حوزه علمیه در ایران در حال تحصیل می باشد) و علی حائری (دانشجوی دانشگاه آزاد – داماد دکتر احمد نجابت) فرزندان آیت الله حائری شیرازی (د

  • مهرداد بذرپاش متولد 1359 (مشاور اسبق دکتر احمدی‌نژاد و مدیر عامل اسبق پارس خودرو و فعلی خودروسازی سایپا) داماد آقای علی احمدی (وزیر سابق آموزش و پرورش) است. و مدیرمسئول روزنامه وطن امروز احمد توکلی دوره اول مجلس نماینده بهشهر و هفتم و هشتم نماینده تهران ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پسر خاله لاريجاني و مدیر مسئول سایت الف …معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، عصمت باروتي همسر حسین شریعتمداری مديرمسئول «كيهان» به عنوان تنها معاون زن وزير بهداشت در اين سمت منصوب شده بود…

 4. ویتگنشتاین
  نوامبر 15, 2009 در 12:16 ب.ظ.

  مفید بود. سکوت را بیشتر تاکتیک می دانم تا استراتژی. تحلیل برخوردهای میرحسین هم به موضوع کمک می کند. عدم پاسخگویی به کیهان و ایرنا و فارس و بی اهمیت دانستن حرکات امثال رسایی و کوچک زاده، تنها بحث اخلاقی نیست و روش زندگی است. تحلیل دلایل موضع گیری میرحسین در برابر تحریم ها هم می تواند استراتژی برخورد فعال جنبش سبز باشد. بزرگداشت حوادثی که سعی در فراموشی آن هست مانند ششم آذرماه سالروز قتل سعیدی سیرجانی عزیز و حوادث مشابه هم می تواند استراتژی مناسبی باشد و غیر مستقیم هم توجه به جنایتهای انجام شده بدهد و هم آگاهی و حافظه عمومی را بالا ببرد. جنبش سبز باید کم کم کنشی تر و ابتکارتری شود.

  • سارا
   نوامبر 17, 2009 در 4:17 ب.ظ.

   ممنون . همان طور که در متن مقاله اشاره کرده ام اصطلاح استراتژی هماهنگ با سایر ِ نوشته های قبلی استفاده شده است .

 1. نوامبر 10, 2009 در 9:46 ب.ظ.
 2. نوامبر 10, 2009 در 10:04 ب.ظ.
 3. دسامبر 1, 2009 در 9:50 ب.ظ.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: