بایگانی

Archive for the ‘خطر تبليغِ يك گرايش سازشكارانه’ Category

خطر تبليغِ يك گرايش سازشكارانه

نويسنده : سارا زرتشت ، منبع : خودنويس

در آغاز ، جنبش هاي اجتماعي   نه به قصد رسيدن به قدرت سياسي كه به منظور تغيير و يا اصلاح در سازوكارهاي سياسي  و يا اجتماعي قدرت ظهور مي كنند اما به تدريج سازمان هاي رسمي و نيمه رسمي  كه در جنبش حضور دارند  ،  از بستر ايجاد شده توسط جنبش ،  براي دستيابي به قدرت استفاده مي كنند . البته اين استفاده اگر با اهداف اصلي جنبش و اتحاد چارچوب جنبش  در تضاد نباشد ، غيراخلاقي نيست ،  اما خطرعمده اي  را هم مي تواند براي جنبش به همراه داشته باشد .

علاقه به رفتار نهادي و نهادينه شده در احزاب و سازمان هاي سياسي  طبيعي است و اصولاً يكي از كاركردهاي احزاب بروز رفتار نهادينه در عرصه ي سياست و نهادينه شدن رفتار سياسي  است و فرصت هاي سياسي  هم  اصلي ترين زمان فعاليت احزاب براي ورود به قدرت است .

اين فرصت هاي سياسي محدود و در چارچوب سياسي جمهوري اسلامي  محدودترند . گويا بر همين قاعده و البته با اتكا به مباني اصلاحات پارلمانتيستي ، زمزمه  هايي  در خصوص  نحوه ي ورود به انتخابات شوراهاي شهر و روستا  توسط اصلاح طلبان به گوش مي رسد . به استثناي سيد محمد خاتمي ، مناديان اين  مشاركت مدني اغلب كساني بودند كه در  نهادهاي سياسي  همراه با جنبش سبز حضور دارند و بعضا هزينه ي بسياري را ازنيروي انساني و يا  منابع سازماني خود در قبال جنبش متحمل شده اند .

اما خطري كه در اين خصوص جنبش سبز را تهديد مي كند ، خطر گسيختگي در يكي از موضوعات اصلي منازعه و شايد مهمترين موضوع منازعه است .در حالي كه « انتخابات مهندسي شده  و بروز تقلب در انتخابات » اصلي ترين محل منازعه و بزنگاه  ظهور جنبش سبز بود  ،  ابراز تمايل به حضور در« انتخابات »، نه تنها ممكن است به معناي عدول از« اتحاد چارچوب » محسوب شود و به تضعيف جنبش بيانجامد ، بلكه خطر « تبليغ »  يك گرايش سازشكارانه در ميان سازمان ها و يا رهبران جنبش را مي تواند به دنبال داشته باشد و البته حريف جنبش سبز در تبليغ اين گرايش هم كوتاهي نخواهد كرد!

صرف نظر از امكان حضور و يا توفيق اين گونه فعاليت ها و مشاركت هاي مدني ، پيشنهاد مي شود افراد حقيقي و يا حقوقي  همراه با جنبش سبز  ، صرفاً با حفظ هويت سبزها مجاز به شركت در انتخابات و استفاده از پتانسيل اجتماعي جنبش باشند . بديهي است كساني  كه توان درج يك نوار سبز را بر روي تراكت ها و پوسترهاي خود نداشته باشند ، نمي توانند منابع قابل اطميناني براي جنبش محسوب شوند و عطاي آنان را بايد به لقايشان بخشيد .

نويسنده : سارا زرتشت ، منبع : خودنويس

Advertisements