بایگانی

Archive for the ‘هشدار به سران کودتا’ Category

هشدار به سران کودتا

سپتامبر 9, 2009 5 دیدگاه

 هشدار  به سران ِ کودتا

مادامی که ظلم  هست  ، مقاومت هم هست

—————————————————

۱. مادامی که ظلم هست ، مقاومت هم هست . مقاومت ِ  مظلومان ممکن است اجازه ی بروز یا ظهور پیدا نکند ، اما وجود دارد . این مقاومت به مظلومان، یک هویت مشترک می دهد . هر هویتی حول یک ویژگی ایجاد می شود و هویتی  که حول مقاومت ِ مظلومان شکل می گیرد  و به مقاومت ِ آنها معنا می دهد ، » هویت ِ مقاومت» نام دارد  .

۲. جنبش سبز  ، هویت خود را از مقاومت می گیرد . مقاومت در مقابل ِ «تجاوز به حق رای» .  پس هویت ِ جنبش سبز ، یکی «هویت مقاومت » است که به حق رای معنا می دهد .

۳. جماعتی که حول یک» هویت ِ مقاومت» ساخته می شود ، ممکن است همواره به عنوان یک «جماعت تدافعی» باقی بماند ، اما اگر هویت مقاومت به یک» هویت ِ برنامه دار» بسط یابد و متحول شود ، می تواند جامعه مدنی ِ نوین و در نهایت دولت ِ نوینی را پایه ریزی کند .

۴.  کنشگران ، کارگزاران و  پیامبران  می توانند  برنامه ای برای بسط و تحول «هویت ِ مقاومت «به «هویت برنامه ریز» ارائه دهند . «بسیج نمادها و باز آفرینی جامعه «،  به جای کسب ِ قدرت ،  مهم ترین وظایف ِ کنشگران و کارگزاران و پیامبران ِ برنامه ریز است . این گونه برنامه ریزان مانیفیستی ارائه نمی دهند .درصدد تشکیل حزب بر نمی آیند و تلاشی برای تمرکز قدرت   نمی کنند . بلکه اقدام به صدور پیام هایی می کنند که در آن پیام دهنده غایب است و یا به تعبیری دیگر پیام و پیام دهنده قابل تفکیک و تمییز نیست . این کنشگران به جای ایجاد گردان های منظم و تلاش برای تغییر توسط آنها ، صرفاً  توجه جامعه را به شیوع ِ ملایم تغییرات سوق می دهند . شیوعی که در ساختار شبکه ای جامعه ، الزاماً نه منظم است و نه قابل کنترل  و نه قابل ِ هدایت .

۵. اکنون  سران ِ جنبش ِ سبز  به جای رهبری ِ جنبش ،  به عنوانِ کارگزاران آن عمل می کنند و   مهندس میرحسین موسوی  نیز در  بیانیه شماره ۱۱ خود ، این وظیفه را به خوبی تشریح نموده است . ظهور ِ » راه سبز امید »  با  شناخت و اتکا به «جنبش ِ سبز » ، در حقیقت  تلاشی برای ایجاد یک» هویت ِ برنامه ریز «  از بطن  یک » هویت مقاومت» است .

۶. زمزمه های شوم ِ برخورد با سران ِ جنبش سبز ، این نوشتار را به تعجیل قلمی کرد تا  حاوی ِ ۲ هشدار مهم باشد . هشدار نخست برای سران ِ دولت کودتا ست که آگاه شوند و بدانند هر گونه برخورد و یا حذف ِ سرای جنبش سبز  ، شاید  «هویت ِ برنامه ریز» جامعه را با تاخیر و یا شکست مواجه سازد ، اما «هویت ِ مقاومت » جامعه با این اعمال نه تنها حذف و یا تضعیف نمی شود ، بلکه ظلم ِ بیشتر ، منجر به مقاومت ِ بیشتر  می شود و مادامی که ظلم هست مقاومت نیز هست . به زبان ِ دیگر ، سرا ن کودتا بدانند،  برخورد و یا حذفِ » راه سبز ِ امید » نه تنها جنبش سبز را تضعیف نخواهد کرد بلکه  منجر به تقویت ِ جنبش ِ سبز خواهد شد .  هشدار دیگر برای بدنه مردمی جنبش سبز است که بدانند و آگاه شوند که تنها آفتِ جنبش ِ سبز ، «نا امیدی » است . نا امیدی یعنی پذیرش آگاهانه یِ ظلم  و تنها پذیرش ظلم است که مقاومت را در هم می شکند و  «هویت مقاومت » را تضعیف می کند . بدنه ی جنبش سبز باید بداند که ستون ِ فقران جنبش ِ شبکه ای  سبز  ، » امید» است .

در این باره  بیشتر خواهم نوشت …

—————————————————-

آخرین نوشته : سروش ، همان سروش است  ، خامنه ای ناباب بود 

Advertisements