بایگانی

Archive for the ‘خسته شده اند از آماده باش …’ Category

خسته شده اند از آماده باش …

دسامبر 25, 2009 بیان دیدگاه

منبع : خودنویس نویسنده : سارا زرتشت

یکی از افسران ِ نیروی انتظامی نقل می‌کرد: قبلا هر بار که از منزل خارج می شدم، همسرم می‌گفت: عباس! مواظب خودت باش . اما این روزها قبل از آن بیرون بیایم، صد بار می گوید: ترا به حضرت عباس مواظب ِ مردم باش. مبادا دست روی زن و بچه ی مردم بلند کنی …

.

این روزها، کافی است پای درد دل ِ یکی از کادر های میانی نیروی ِ انتظامی بنشینی تا بدانی که چقدر خسته‌اند. خسته‌اند از ماموریت های اضافی و دستور های غیر قانونی . خسته اند از احمدی مقدم و از رادان . خسته اند از همراهی با  لباس شخصی ها و گارد رهبری .  خسته   از درگیری با  سایه ی مردم  . خسته اند از شلیک ِ به خود شان .  خسته شده اند از آماده باش …

این روزها،   لباس شخصی‌ها ،  نیروی انتظامی را بی‌نظم کرده‌اند . اقتدارشان در سایه‌ی گارد رهبری به فنا رفته است و از احترام و حرمت نزد مردم  خبری نیست. حتی در خانواده هم  آسایش ندارند.  نظم و اقتدار ِ  و احترام  را که از نیروی انتظامی بگیری چیزی از آن  نمی‌ماند …

منبع : خودنویس نویسنده : سارا زرتشت

Advertisements