بایگانی

Archive for the ‘رامین پوراندرز جانی را خودکشی کردند …’ Category

رامین پوراندر جانی را خودکشی کردند …

نوامبر 16, 2009 2 دیدگاه

نه ! بعضی شباهت ها اتفاقی نیست !…

ramin

معلم ادبیات از پنجره کوچک بیرون را نگاه می کرد…

پسرک همچنان می خواند. رسید به آنجا که:

قصه است این قصه آری قصه درد است

شعر نیست

این عیار مهر و کین مرد و نامرد است

بی عیار شعر محض خوب و خالی نیست

هیچ همچون پوچ عالی نیست

این گلیم تیره بختی هاست

خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها

روکش تابوت تختی هاست…

معلم گفت: بایست!

چشمش خیس شده بود. گفت: می گفتند تختی خود کشی کرده… بعضی ها می گفتند: آقا تختی را خود کشی کردند! این حادثه در شعر اخوان نمود پیدا کرد. تختی را در کنار سهراب و سیاوش قرار داد. خون سیاوش و سهراب هنوز هم داغ است. روکش تابوت تختی در یاد همه می ماند. کی باور می کرد که تختی خود کشی کرده باشد؟…

ادامه بده پسر جان…

Advertisements