بایگانی

Archive for the ‘پیام های روشن ِ یورش به دعای کمیل’ Category

پیام های روشن ِ یک یورش

اکتبر 23, 2009 5 دیدگاه


پیام اول برای مراجع تقلید است . کسانی که به مراسم ِ دعای کمیل یورش می برند و در میان ِ تاریکی ، ارباب ِ حاجات را با ذکر یا غیاث المستغیثین ، هتک ِ حرمت می کنند ، بی شک می خواهند  جایگاه تشیع را تضعیف کنند . مراجع تقلید با سکوت خود در مقابل  این تضعیف مسئول خواهند بود .

پیام ِ دوم برای جنبش ِ سبز است : این یورش ،  نوید بخش نفس های ِ آخر دولت ِ کودتاست . دولتی که از یک دعای کمیل هم می ترسد ، ضعیف تر از آن است که دوام بیاورد .

پیام ِ سوم یک پیام ِ عقیدتی است برای تمام مسلمانان و  شیعیان ِ جهان : این دولت یک دولت مذهبی نیست . یک دولت ِ دینی نیست . این دولت حتی سیاست اش عین ِ دیانت اش نیست . این دولت سیاست اش دروغ است و دیانت اش عین ِ سیاستش .

Advertisements